İngilizce sayılar ve rakamlar

Merve Akyön 17/02/2013 0
İngilizce sayılar ve rakamlar

 

İngilizce sayılar ve rakamların sıra bildirme şekli

 

1st first birinci
2nd second ikinci
3rd third üçüncü
 4th fourth dördüncü
5th fifth    beşinci
6th sixth altıncı
7th seventh    yedinci
8th eighth sekizinci
9th ninth    dokuzuncu
10th tenth onuncu
11th eleventh on birinci
12th twelfth on ikinci
13th thirteenth on üçüncü
14th fourteenth on dördüncü
15th fifteenth on beşinci
16th sixteenth on altıncı
17th seventeenth on yedinci
18th eighteenth on sekizinci
19th nineteenth on dokuzuncu
20th twentieth yirminci
30th thirtieth otuzuncu
40th fortieth kırkıncı
50th fiftieth ellinci
60th sixtieth altmışıncı
70th seventieth yetmişinci
80th eightieth sekseninci
90th ninetieth doksanıncı
100th hundredth yüzüncü
1.000th thousandth bininci
1.000.000th millionth milyonuncu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngilizce sayılar konusunda şöyle bir ayrıcalık vardır.Bazı spor dallarında sıfır rakamının farklı söyleniş alışkanlıkları mevcuttur.

Örneğin futbolda maç neticeleri söylenirken 0 (sıfır) yerine “nil” denir.

Örneğin:

Liverpool Two – Chelsea Nil
Liverpoll 2 – Chelsea 0    anlamına gelir

Tenisde de sıfır yerine “love” denir.

Örneğin:

Nadal Three – Federer Love
Nadal 3 – Federer 0   anlamına gelir.

 

İngilizce sayılar ile ilgili bilgiler

 

Numbers

 

A number is a mathematical object used to count, label, and measure. In mathematics, the definition of number has been extended over the years to include such numbers as zero, negative numbers, rational numbers, irrational numbers, and complex numbers.

Numbering methods 
Numbers for people 

There are different ways of giving symbols to numbers. These methods are called number systems. The most common number system that people use is the base ten number system. The base ten number system is also called the decimal number system. The base ten number system is common because people have ten fingers and ten toes. There are 10 different symbols (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9) used in the base ten number system. These ten symbols are called digits.
A symbol for a number is made up of these ten digits. The position of the digits shows how big the number is. For example, the number 23 in the decimal number system really means 2 times 10 plus 3, and 101 means 1 times a hundred (=100) plus 0 times 10 (=0) plus 1 times 1 (=1).

Numbers for machines 

 

Another number system is more common for machines. The machine number system is called the binary number system. The binary number system is also called the base two number system. There are two different symbols (0 and 1) used in the base two number system. These two symbols are called bits.
A symbol for a binary number is made up of these two bit symbols. The position of the bit symbols shows how big the number is. For example, the number 10 in the binary number system really means 1 times 2 plus 0, and 101
means 1 times four (=4) plus 0 times two (=0) plus 1 times 1 (=1). The binary number 10 is the same as the decimal number 2. The binary
number 101 is the same as the decimal number 5.

 

Names of numbers

 

English has special names for some of the numbers in the decimal number system that are “powers of ten”. All of these powers of ten numbers in the decimal number system use just the symbol “1” and the symbol “0”. For example, ten tens is the same as ten times ten, or one hundred.  Also, ten hundreds is the same as ten times one hundred, or one thousand.

Types of numbers 

Natural numbers

 

Natural numbers are the numbers which we normally use for counting, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc. Some people say that 0 is a natural number, too. Another name for these numbers is positive numbers. These numbers are sometimes written as +1 to show that they are different from the negative numbers.  If 0 is called a natural number, then the natural numbers are the same as the whole numbers. If 0 is not called a natural number, then the natural numbers are the same as the counting numbers.

 

Negative numbers

 

Negative numbers are numbers less than zero. One way to think of negative numbers is using a number line. We call one point on this line zero. Then we will label (write the name of) every position on the line by how far to the right of the zero point it is, for example the point one is one centimeter to the right, the point two is two centimeters to the right. Now think about a point which is one centimeter to the left of the zero point. We cannot call this point one, as there is already a point called one. We therefore call this point minus 1 (-1) (as it is one centimeter away, but in the opposite direction).  All the normal operations of mathematics can be done with negative numbers.

 

Integers  numbers

Integers are all the natural numbers, all their opposites, and the number zero. Decimal numbers and fractions are not integers.

 

Rational numbers

 

Rational numbers are numbers which can be written as fractions. This means they can
Rasyonel sayılar kesirli sayılar olarak yazılabilen sayılardır. Bu, a ve b tam sayı ve b0a
be written as a divided by b, where the numbers a and b are integers, and b is not equal to 0. A percentage could be called a rational number, because a percentage like 7% can be written as the fraction 7/100. It can also be written as the decimal 0.07.
Irrational numbers

 

Irrational numbers are numbers which cannot be written as a fraction, but do not have imaginary parts.  ?2 is irrational. Irrational numbers often occur in geometry. For instance if we have a square which has sides of 1 meter, the distance between opposite corners is the square root of two, which equals 1.414213 … . This is an irrational number. Mathematicians have proved that the square root of every natural number is either an integer or an irrational number. One well-known irrational number is pi. This is the circumference of a circle divided by its diameter. This number is the same for every circle. The number pi is approximately 3.1415926…

Real numbers

 

Real numbers is a name for all the sets of numbers listed above: The rational numbers, including integers and  the irrational numbers.
This is all numbers that do not involve imaginary numbers.

Imaginary numbers

 

Imaginary numbers are formed by real numbers multiplied by the number i. This number is the square root of minus one (-1).
They called this number i, or the imaginary unit. Imaginary numbers operate under the same rules as real numbers.

Complex numbers

 

Complex numbers are numbers which have two parts; a real part and an imaginary part. Every type of number written above is also a complex number.

Transcendental numbers 

A real or complex number is called a transcendental number if it cannot be obtained as a result of an algebraic equation with integer coefficients. Well-known transcendental numbers: e, ?, ea

 

 

 

 

Sayılar

Bir sayı, saymak, tasnif etmek ve ölçmek için kullanılan matematiksel bir nesnedir. Matematikte, yıllar içinde sayının tanımı sıfır, negatif sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve karmaşık sayılar olmak üzere genişletildi.

Numaralandırma metotları 
Kişiler için sayılar Sayılara semboller vermenin değişik yolları vardır. İnsanların kullandığı en yaygın sayı sistemi onluk sistemdir. Onluk sayı sistemi ondalık sistem diye de adlandırılır. Onluk sayı sistemi yaygındır çünkü insanların on el ve on ayak parmağı vardır. Onluk sayı sisteminde kullanılan 10 tane değişik sistem sembol vardır(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9). Bu on sembol basamaklar diye adlandırılır.Bir sayının sembolü bu on basamaktan yapılır. Basamakların pozisyonu sayının ne kadar büyük olduğunu gösterir. Örneğin ondalık sayı sisteminde 23 sayısı 2 çarpı 10 artı 3 ve 101, 1 çarpı 100 artı 0 çarpı 10 ve 1 çarpı 1 demektir.

Makineler için sayılar

 

Başka bir sayı sistemi de makineler için yaygındır. Makine sayı sistemi ikilik sayı sistemi diye adlandırılır. İkilik sistem bazen iki tabanlı sistem diye de adlandırılır. İki tabanlı sistemde iki değişik sembol vardır (0 ve 1). Bu iki sembol ikil diye adlandırılır.

İkilik sayı sisteminin bir sembolü bu iki sembolle yapılır. İkilik sembollerin pozisyonu sayının ne kadar büyük olduğunu gösterir. Örneğin, ikilik sistemde 10 sayısı aslında 1 çarpı 2 artı 0 demektir ve 101 de, 1 çarpı 4 artı 0 çarpı 2 artı 1 çarpı 1 demektir. İkilik sistemde sayısı ondalık sistemdeki 2 sayısıyla aynıdır. İkilik sistemde 101 sayısı onluk sistemde 5 sayısıyla aynıdır.

Sayıların isimleri

 

İngilizce, onluk sistemdeki bazı sayılar için “onun kuvvetleri” diye bir özel isme sahiptir. Onluk sistemdeki tüm bu onun kuvvetleri sadece “1” ve “0” sembollerini kullanır. Örneğin onun onuncu kuvveti on çarpı onla ya da yüzle aynıdır. Aynı şekilde onun yüzüncü kuvveti de on çarpı yüzle ya da binle aynıdır.

 

Sayıların çeşitleri

 

Doğal sayılar

 

Doğal sayılar normalde saymak için kullandığımız sayılardır; 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ve diğerleri. Bazıları 0ında doğal sayı olduğunu söylerler. Bu sayılar için başka bir isim de pozitif sayılardır. Bu sayılar bazen negatif sayılardan farklı olduklarını göstermek için +1 olarak yazılır. Eğer 0 doğal sayı olarak adlandırılırsa, o zaman doğal sayılar tüm sayılarla aynı olur. Eğer 0 doğal sayı diye adlandırılmazsa o zaman doğal sayılar sayma sayılarıyla aynı olurlar.

 

Negatif sayılar  

 

Negatif sayılar sıfırdan küçük sayılardır. Negatif sayıları düşünmenin bir yolu bir sayı çizgisidir. Bu çizgide bir noktayı sıfır diye adlandırırız. Sonra çizgideki her noktayı sıfırın sağındaki uzaklığına göre adlandırırız, örneğin birinci nokta bir santimetre uzaklıkta, ikinci nokta iki santimetre uzaklıktadır. Şimdi sıfırın bir santimetre solunda bir nokta düşünün. Zaten birinci nokta diye adlandırılan bir nokta olduğundan buna birinci nokta diyemeyiz. Bu nedenle buna eksi 1 (-1) deriz ( bir santimetre uzakta ama aksi yönde olduğu için). Negatif sayılarla tüm normal matematik işlemleri yapılabilir.

 

Tam sayılar 

 

Tam sayılar tüm doğal sayılar, onların terslerinin tümü ve sıfır sayısıdır. Ondalık sayılar ve kesirli sayılar tam sayı değildir.

Rasyonel sayılar 

 

Rasyonel sayılar  eşit değilken, bunların a bölü b şeklinde yazılabilmesi demektir.bir yüzdelik de rasyonel sayı diye adlandırılabilir, çünkü %7 gibi bir yüzde 7/100 gibi kesir olarak de yazılabilir. Ondalık sayı olarak 0.07 olarak da yazılabilir.
İrrasyonel sayılar 

İrrasyonel sayılar kesir olarak yazılamayan sayılardır, ama sanal kısımları yoktur. ?2 irrasyoneldir. İrrasyonel sayılar geometride sıklıkla görülür. Örneğin kenarları 1 metre olan bir karemiz varsa, karşı köşeler arasındaki mesafe ikisinin kare köküdür, bu da 1.414213 …e eşittir. Bu irrasyonel bir sayıdır. Matematikçiler her doğal sayının karekökünün ya bir tam sayı ya da bir irrasyonel sayı olduğunu kanıtladılar. İyi bilinen bir rasyonel sayı pi sayısıdır. Bu, bir dairenin çevresinin çapına bölümüdür. Bu sayı her daire için aynıdır. Pi sayısı yaklaşık olarak 3.1415926…

Reel sayılar 

Reel sayılar yukarıda listelenen tüm sayı grupları için bir isimdir: Tam sayılar da dahil rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar. Bunlar sanal sayılar hariç tüm sayılardır.

Sanal sayılar 

Sanal sayılar reel sayıların i sayısıyla çarpılmasıyla oluşur. Bu sayı eksi bir (-1)in kareköküdür. Bu sayı i ya da sanal birim diye adlandırılır. Sanal sayılar reel sayılarla aynı kurallarla işlem yapar.

Karmaşık sayılar 

Karmaşık sayılar, iki kısmı olan sayılardır; gerçek kısmı ve sanal kısmı. Yukarıda yazılmış olan her çeşit sayı aynı zamanda karmaşık bir sayıdır.

Aşkın sayılar 

Gerçek ya da karmaşık sayılar eğer tam sayıların katlarıyla cebirsel bir denklem sonucu elde edilmediyse aşkın sayılar diye adlandırılırlar. İyi bilinen aşkın sayılar şunlardır: e, ?, ea

 

Yorum Yap »

*